O nas

"ESTATE" to wydawany wyłącznie w formie elektronicznej magazyn, który jest skierowany w 100% do profesjonalistów z rynku nieruchomości.
Jego wydawcą jest firma NNV Sp. z o.o., zarządzająca serwisem z ogłoszeniami – Nieruchomosci-online.pl.

Redakcję magazynu "ESTATE" tworzą osoby, które na co dzień dbają o jakość i rozwój serwisu Nieruchomosci-online.pl:

Redaktor naczelna: Dominika Mikulska

Redaktor prowadząca: Dominika Studniak
Współpraca merytoryczna: Zbigniew Kubiński, Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Kontakt

Wydawca:

NNV Sp. z o.o.

ul. Wyszyńskiego 1 10-457 Olsztyn

Redakcja:

Masz temat, który pasuje do magazynu Estate? Zapraszamy do współpracy! Rynek nieruchomości jest bardzo różnorodny, tak samo jak różnorodne są tematy, które poruszamy na łamach naszego pisma. Czekamy na informacje i sugestie związane z problematyką tej branży. Napisz do nas, a Twoja propozycja na pewno zostanie wzięta pod uwagę: redakcja@estate.pl

Reklama:

Chcesz umieścić swoją reklamę w magazynie Estate? Napisz po szczegóły naszej oferty na adres: reklama@estate.pl

Regulamin

magazynu ESTATE

Dział I. Postanowienia ogólne

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Wydawca – NNV sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod nr KRS 310781, z w pełni opłaconym kapitale zakładowym 1 152 000 zł, nr NIP 7393699287, nr REGON 280319486. Kontakt z Wydawcą pod adresem mailowym redakcja@estate.pl.
  2. Administrator - podmiot świadczący usługę dostępu do magazynu ESTATE oraz RAPORTÓW na stronie www.estate.pl oraz www.nieruchomosci-online.pl/publikacje, a także do treści, artykułów, zdjęć i komentarzy na stronie www.nieruchomosci-online.pl/porady oraz www.nieruchomosci-online.pl/dla-profesjonalistow, którym jest firma NNV AG z siedzibą w Baar przy ul. Dorfstrasse 38, 6341 Baar, Szwajcaria, działająca na podstawie wpisu do Rejestru Handlowego Kantonu Zug, VAT nr 677 431, z kapitałem zakładowym 100.000 CHF. Kontakt z Administratorem pod adresem mailowym support@nieruchomosci-online.pl.
  3. Formularz Subskrypcyjny - dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie, umożliwiający złożenie zamówienia na elektroniczne wydanie magazynu ESTATE lub raportu z rynku pierwotnego.
  4. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Wydawcy i Administratora. 
  5. Serwis – serwis internetowy umożliwiający dostęp do treści, artykułów autorskich, zdjęć i komentarzy pod adresem elektronicznym www.nieruchomosci-online.pl/porady oraz www.nieruchomosci-online.pl/dla-profesjonalistow a także każdym innym adresem będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją oraz dostęp do magazynu ESTATE i RAPORTÓW pod adresem www.estate.pl oraz www.nieruchomosci-online.pl/publikacje.
  6. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, dostępnych za pośrednictwem Serwisu, zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.
  7. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora, za pośrednictwem Serwisu, w szczególności zaś przesyłania na adres mailowy Użytkownika, podany w Formularzu Subskrypcyjnym, linku do pobrania najnowszego numeru magazynu ESTATE lub RAPORTU.
  8. ESTATE – magazyn w postaci cyfrowego pliku w formacie PDF.
  9. RAPORT – raport z rynku pierwotnego w postaci cyfrowego pliku w formacie PDF do pobrania pod adresem www.estate.pl/raport.html oraz www.nieruchomosci-online.pl/rynek-pierwotny,html
  10. Użytkownik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, działającą we własnym imieniu lub w imieniu osoby prawnej, która korzysta z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
  11. Autor – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca we własnym imieniu lub w imieniu osoby prawnej, która przesyła i/lub publikuje swoje utwory (artykuły, grafiki, etc.) w magazynie ESTATE. 
 2. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Administrator ustala niniejszym Regulamin.

Dział II. Oferowane funkcjonalności w ramach Serwisu

 1. Zawierając umowę o świadczenie usług dostępu do Serwisu, Użytkownik otrzymuje prawo do pobierania bieżącego numeru magazynu ESTATE lub RAPORTU.
 2. Usługa dostępna w Serwisie mają charakter darmowy.
 3. Moment zawarcia umowy o świadczenie usługi następuje w chwili przesłania do Administratora danych zawartych w Formularzu Subskrypcyjnym i potwierdzenia akceptacji warunków zawartych w niniejszym Regulaminie.
 4. Użytkownik ma możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w każdej chwili i bez podania przyczyn poprzez kliknięcie na link dezaktywujący podawany w każdym mailu przesyłanym przez Wydawcę do Użytkownika. W przypadku Usług płatnych warunkiem rozwiązania umowy jest uregulowanie zaległych płatności w stosunku do Wydawcy.
 5. Wydawca i Administrator zastrzegają sobie możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w dowolnym czasie, w szczególności poprzez wprowadzanie nowych funkcji i udogodnień dla Użytkowników. 
 

Dział III. Warunki korzystania z Serwisu i zasady odpowiedzialności

 1. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie.
 2. W odniesieniu do utworów zamieszczonych w magazynie ESTATE lub RAPORCIE, Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami).
 3. W przypadku przesyłania do Wydawcy materiałów takich jak np. artykuły, znaki graficzne, zdjęcia etc., Autor oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do wszystkich przesyłanych utworów oraz że utwory te są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów (w razie ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia tych praw, Autor ponosi całkowitą odpowiedzialność).
 4. Autor udziela Wydawcy na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na utrwalenie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczanych w ESTATE lub RAPORCIE w dowolny sposób, na wszystkich polach eksploatacji, także do celów promocyjnych i reklamowych.
 5. Wydawca i Administrator zwracają uwagę, że Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Wydawcy oraz podmiotom trzecim. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
 6. Wydawca i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za treść artykułów napisanych przez Autorów.
 7. Użytkownik ma prawo do komentowania każdego z postów umieszczonych na stronie Serwisu, odnosząc się do treści postu bądź treści komentarzy innych Użytkowników.
 8. Komentarze zawierające treści promujące lub oczerniające firmy i osoby trzecie, naruszajace prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, nie będą publikowane, za wyjątkiem ścisłego odniesienia do wątku poruszanego w poście lub związanej z nim dyskusji.
 9. Wydawca i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za treść komentarzy napisanych przez Użytkowników.
 

DZIAŁ IV. Ochrona danych osobowych Użytkowników i polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest firma NNV AG z siedzibą w Baar przy ul. Dorfstrasse 38, 6341 Baar, Szwajcaria, działająca na podstawie wpisu do Rejestru Handlowego Kantonu Zug. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w następujących celach:  - realizacji umowy o świadczenie usług dostępu do Serwisu, - w celach marketingowych, w tym przesyłania informacji handlowych Wydawcy lub jego partnerów (wszelkie informacje będą wysyłane zawsze za pośrednictwem Wydawcy, podane w Formularzu Subskrypcyjnym dane nie będą nikomu udostępniane), - brania udziału w konkursach organizowanych przez Wydawcę lub jego partnerów.
 2. W chwili przesłania Formularza subskrypcyjnego Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora serwisu swoich danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie drogą poczty elektronicznej informacji handlowych zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204).
 3. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Uprawnienie to może być zrealizowane poprzez wysłanie stosownej prośby na następujący adres e-mail: support@nieruchomosci-online.pl.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne, by Użytkownik mógł korzystać z funkcjonalności Serwisu wskazanych w Dziale II pkt. 1.
 5. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Serwisu. 
 6. Administrator spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 7. Administrator jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sąd, policja), w przypadkach określonych w Regulaminie oraz wynikających z obowiązującego stanu prawnego.  
 8. W przypadku korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Administrator ma prawo do wykorzystania danych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. W takim przypadku Administrator powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.
 9. Administrator informuje, że w trakcie korzystania z Usług oferowanych przez Serwis zbierane są i wykorzystywane dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów Użytkowników zawierają: numer IP, nazwę sieciową komputera (host), dostawcę Internetu (na przykład TP SA, czy Dialog), informacje o przeglądarce (na przykład Internet Explorer lub Mozilla Firefox), czas spędzony na stronie Serwisu oraz informacje o stronach, które są otwierane. Administrator zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania)
 10. Serwis wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. 
 11. Pliki cookies wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Użytkownika, lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.
 12. Administrator informuje, że ruch na stronach Serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania ze stron Serwisu. Korzystając ze stron Serwisu Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanych w tym punkcie celu.

DZIAŁ V. Przepisy końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2013 roku.
 2. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników pod adresem internetowym www.estate.pl/#regulamin oraz www.nieruchomosci-online.pl/regulamin-serwisu-i-subskrypcji.html
 3. Prawem właściwym jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Polityka Prywatności

W niniejszej polityce prywatności znajdują zastosowanie definicje:

Wydawca – NNV sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod nr KRS 310781, z w pełni opłaconym kapitale zakładowym 1 152 000 zł, nr NIP 7393699287, nr REGON 280319486. Kontakt z Wydawcą pod adresem mailowym redakcja@estate.pl.
Administrator Serwisu - podmiot świadczący usługę dostępu do magazynu ESTATE na stronie www.estate.pl, którym jest firma NNV AG z siedzibą w Baar przy ul. Dorfstrasse 38, 6341 Baar, Szwajcaria, działająca na podstawie wpisu do Rejestru Handlowego Kantonu Zug, VAT nr 677 431, z kapitałem zakładowym 100.000 CHF. Kontakt z Administratorem pod adresem mailowym biuro@nnv.pl
Serwis – serwis internetowy estate.pl umożliwiający dostęp do treści magazynu ESTATE.
Użytkownik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, działającą we własnym imieniu lub w imieniu osoby prawnej, która korzysta z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

I. Dane osobowe

 • § 1
  1. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do , korespondencji z Wydawcą lub Administratorem obsługującym Serwis oraz inne dane osobowe zebrane w trakcie korzystania przez Użytkownika z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm.) oraz ustawie z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).
  2. Natomiast od dnia 25.05.2018 r. dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
 • § 2
  1. Administratorem danych osobowych jest Administrator Serwisu.
  2. Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  3. Administrator informuje, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Serwisu, podmioty zajmujące się bezpieczeństwem informatycznym Serwisu, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, biura rachunkowe dla celów rozliczeń finansowych, operatorzy płatności.
 • § 3
  1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Administratora.
  2. Od dnia 25.05.2018 r. Użytkownik będzie miał również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  3. Od dnia 25.05.2018 r. Użytkownik będzie miał również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 • § 4
  1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania stosunku prawnego, którego przedmiotem jest realizacja usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu. Dane osobowe Użytkowników podane w korespondencji z Administratorem są wykorzystywane w celu udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Administratora oraz jego usług.
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będą od dnia 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług.
 • § 5 Administrator na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika. W przypadku wyrażenia takiej zgody, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 • § 6 Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Użytkownika przez Administratora, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Administratora na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu.

II. Pliki cookies

 • § 7
  1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputer, tablet, smartphone). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
  2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w następujących celach:
   • prawidłowego działania Serwisu, a zwłaszcza utrzymania sesji po logowaniu,
   • dostosowania oferowanych usług do preferencji Użytkownika,
   • zapamiętania indywidualnych preferencji Użytkownika,
   • marketingowych,
   • statystycznych,
   • analitycznych.
 • § 8
  1. Administrator informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia zapisywanie i przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
  2. Administrator wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego.
  3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w wybranych przeglądarkach internetowych:
 • § 9 Administrator informuje Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.

III. Inne technologie

 • § 10
  1. Dla zapewnienia wygody użytkowania Serwisu używamy technologii Local Storage Object (LSO), zbliżonej zasadą działania do plików cookies. LSO to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa działający w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w Local Storage Object są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności.
  2. Użycie technologii wskazanej w ust. poprzedzającym ma na celu celu świadczenie usług na jak najwyższym poziomie, tj. optymalizację działania Serwisu, dostosowywanie jego treści do preferencji Użytkownika oraz realizuje cele analityczne, statystyczne i marketingowe.

IV. Dane zawarte w logach systemowych

 • § 11 Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Serwis jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

V. Środki techniczne stosowane przez Administratora.

 • § 12 Administrator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 • § 13 Administrator będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie korzystać z Serwisu. Administrator na podstawie powiązanej z numerem IP lokalizacji będzie optymalizował treść Serwisu, by była najlepiej dopasowana do potrzeb Użytkownika.
 • § 14 W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Administratora polityki prywatności prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: biuro@nnv.pl.

Skupiamy uwagę na nieruchomościach

Wiedza i inspiracje z rynku nieruchomości do wykorzystania od ręki!

Co znajdziesz w "ESTATE"?

Zobacz, co w środku!

Rynek nieruchomości

x  zamknij

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celu realizacji usług oraz statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza zgodę na zapisanie i dostęp do tych plików. Więcej szczegółów, w polityce prywatności.