O nas

"ESTATE" to wydawany wyłącznie w formie elektronicznej magazyn, który jest skierowany w 100% do profesjonalistów z rynku nieruchomości.
Jego wydawcą jest firma NNV Sp. z o.o., zarządzająca serwisem z ogłoszeniami – Nieruchomosci-online.pl.

Redakcję magazynu "ESTATE" tworzą osoby, które na co dzień dbają o jakość i rozwój serwisu Nieruchomosci-online.pl:

Redaktor naczelna: Dominika Mikulska

Redaktor prowadząca: Dominika Studniak
Współpraca merytoryczna: Zbigniew Kubiński, Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Kontakt

Wydawca:

NNV Sp. z o.o.

ul. Wyszyńskiego 1 10-457 Olsztyn

Redakcja:

Masz temat, który pasuje do magazynu Estate? Zapraszamy do współpracy! Rynek nieruchomości jest bardzo różnorodny, tak samo jak różnorodne są tematy, które poruszamy na łamach naszego pisma. Czekamy na informacje i sugestie związane z problematyką tej branży. Napisz do nas, a Twoja propozycja na pewno zostanie wzięta pod uwagę: redakcja@estate.pl

Reklama:

Chcesz umieścić swoją reklamę w magazynie Estate? Napisz po szczegóły naszej oferty na adres: reklama@estate.pl

Regulamin

magazynu ESTATE

Dział I. Postanowienia ogólne

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Wydawca – NNV sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod nr KRS 310781, z w pełni opłaconym kapitale zakładowym 1 152 000 zł, nr NIP 7393699287, nr REGON 280319486. Kontakt z Wydawcą pod adresem mailowym redakcja@estate.pl.
  2. Administrator - podmiot świadczący usługę dostępu do magazynu ESTATE oraz RAPORTÓW na stronie www.estate.pl oraz www.nieruchomosci-online.pl/publikacje, a także do treści, artykułów, zdjęć i komentarzy na stronie www.nieruchomosci-online.pl/porady oraz www.nieruchomosci-online.pl/dla-profesjonalistow, którym jest firma NNV AG z siedzibą w Baar przy ul. Dorfstrasse 38, 6341 Baar, Szwajcaria, działająca na podstawie wpisu do Rejestru Handlowego Kantonu Zug, VAT nr 677 431, z kapitałem zakładowym 100.000 CHF. Kontakt z Administratorem pod adresem mailowym support@nieruchomosci-online.pl.
  3. Formularz Subskrypcyjny - dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie, umożliwiający złożenie zamówienia na elektroniczne wydanie magazynu ESTATE lub raportu z rynku pierwotnego.
  4. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Wydawcy i Administratora. 
  5. Serwis – serwis internetowy umożliwiający dostęp do treści, artykułów autorskich, zdjęć i komentarzy pod adresem elektronicznym www.nieruchomosci-online.pl/porady oraz www.nieruchomosci-online.pl/dla-profesjonalistow a także każdym innym adresem będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją oraz dostęp do magazynu ESTATE i RAPORTÓW pod adresem www.estate.pl oraz www.nieruchomosci-online.pl/publikacje.
  6. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, dostępnych za pośrednictwem Serwisu, zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.
  7. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora, za pośrednictwem Serwisu, w szczególności zaś przesyłania na adres mailowy Użytkownika, podany w Formularzu Subskrypcyjnym, linku do pobrania najnowszego numeru magazynu ESTATE lub RAPORTU.
  8. ESTATE – magazyn w postaci cyfrowego pliku w formacie PDF.
  9. RAPORT – raport z rynku pierwotnego w postaci cyfrowego pliku w formacie PDF do pobrania pod adresem www.estate.pl/raport.html oraz www.nieruchomosci-online.pl/rynek-pierwotny,html
  10. Użytkownik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, działającą we własnym imieniu lub w imieniu osoby prawnej, która korzysta z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
  11. Autor – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca we własnym imieniu lub w imieniu osoby prawnej, która przesyła i/lub publikuje swoje utwory (artykuły, grafiki, etc.) w magazynie ESTATE. 
 2. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Administrator ustala niniejszym Regulamin.

Dział II. Oferowane funkcjonalności w ramach Serwisu

 1. Zawierając umowę o świadczenie usług dostępu do Serwisu, Użytkownik otrzymuje prawo do pobierania bieżącego numeru magazynu ESTATE lub RAPORTU.
 2. Usługa dostępna w Serwisie mają charakter darmowy.
 3. Moment zawarcia umowy o świadczenie usługi następuje w chwili przesłania do Administratora danych zawartych w Formularzu Subskrypcyjnym i potwierdzenia akceptacji warunków zawartych w niniejszym Regulaminie.
 4. Użytkownik ma możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w każdej chwili i bez podania przyczyn poprzez kliknięcie na link dezaktywujący podawany w każdym mailu przesyłanym przez Wydawcę do Użytkownika. W przypadku Usług płatnych warunkiem rozwiązania umowy jest uregulowanie zaległych płatności w stosunku do Wydawcy.
 5. Wydawca i Administrator zastrzegają sobie możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w dowolnym czasie, w szczególności poprzez wprowadzanie nowych funkcji i udogodnień dla Użytkowników. 
 

Dział III. Warunki korzystania z Serwisu i zasady odpowiedzialności

 1. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie.
 2. W odniesieniu do utworów zamieszczonych w magazynie ESTATE lub RAPORCIE, Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami).
 3. W przypadku przesyłania do Wydawcy materiałów takich jak np. artykuły, znaki graficzne, zdjęcia etc., Autor oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do wszystkich przesyłanych utworów oraz że utwory te są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów (w razie ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia tych praw, Autor ponosi całkowitą odpowiedzialność).
 4. Autor udziela Wydawcy na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na utrwalenie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczanych w ESTATE lub RAPORCIE w dowolny sposób, na wszystkich polach eksploatacji, także do celów promocyjnych i reklamowych.
 5. Wydawca i Administrator zwracają uwagę, że Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Wydawcy oraz podmiotom trzecim. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
 6. Wydawca i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za treść artykułów napisanych przez Autorów.
 7. Użytkownik ma prawo do komentowania każdego z postów umieszczonych na stronie Serwisu, odnosząc się do treści postu bądź treści komentarzy innych Użytkowników.
 8. Komentarze zawierające treści promujące lub oczerniające firmy i osoby trzecie, naruszajace prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, nie będą publikowane, za wyjątkiem ścisłego odniesienia do wątku poruszanego w poście lub związanej z nim dyskusji.
 9. Wydawca i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za treść komentarzy napisanych przez Użytkowników.
 

DZIAŁ IV. Ochrona danych osobowych Użytkowników i polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest firma NNV AG z siedzibą w Baar przy ul. Dorfstrasse 38, 6341 Baar, Szwajcaria, działająca na podstawie wpisu do Rejestru Handlowego Kantonu Zug. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w następujących celach:  - realizacji umowy o świadczenie usług dostępu do Serwisu, - w celach marketingowych, w tym przesyłania informacji handlowych Wydawcy lub jego partnerów (wszelkie informacje będą wysyłane zawsze za pośrednictwem Wydawcy, podane w Formularzu Subskrypcyjnym dane nie będą nikomu udostępniane), - brania udziału w konkursach organizowanych przez Wydawcę lub jego partnerów.
 2. W chwili przesłania Formularza subskrypcyjnego Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora serwisu swoich danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie drogą poczty elektronicznej informacji handlowych zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204).
 3. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Uprawnienie to może być zrealizowane poprzez wysłanie stosownej prośby na następujący adres e-mail: support@nieruchomosci-online.pl.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne, by Użytkownik mógł korzystać z funkcjonalności Serwisu wskazanych w Dziale II pkt. 1.
 5. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Serwisu. 
 6. Administrator spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 7. Administrator jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sąd, policja), w przypadkach określonych w Regulaminie oraz wynikających z obowiązującego stanu prawnego.  
 8. W przypadku korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Administrator ma prawo do wykorzystania danych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. W takim przypadku Administrator powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.
 9. Administrator informuje, że w trakcie korzystania z Usług oferowanych przez Serwis zbierane są i wykorzystywane dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów Użytkowników zawierają: numer IP, nazwę sieciową komputera (host), dostawcę Internetu (na przykład TP SA, czy Dialog), informacje o przeglądarce (na przykład Internet Explorer lub Mozilla Firefox), czas spędzony na stronie Serwisu oraz informacje o stronach, które są otwierane. Administrator zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania)
 10. Serwis wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. 
 11. Pliki cookies wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Użytkownika, lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.
 12. Administrator informuje, że ruch na stronach Serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania ze stron Serwisu. Korzystając ze stron Serwisu Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanych w tym punkcie celu.

DZIAŁ V. Przepisy końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2013 roku.
 2. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników pod adresem internetowym www.estate.pl/#regulamin oraz www.nieruchomosci-online.pl/regulamin-serwisu-i-subskrypcji.html
 3. Prawem właściwym jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Skupiamy uwagę na nieruchomościach

Wiedza i inspiracje z rynku nieruchomości do wykorzystania od ręki!

Co znajdziesz w "ESTATE"?

Zobacz, co w środku!

Rynek nieruchomości

x  zamknij

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celu realizacji usług oraz statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza zgodę na zapisanie i dostęp do tych plików. Więcej szczegółów, w polityce prywatności.